Aktuálně

30.07.2012
Záměry Ministerstva financí v oblasti daně z převodu nemovitostí

Na webu Ministerstva financí (MF) byl zveřejněn Informační materiál MF k návrhu nového zákona o dani z převodu nemovitostí. Dle vyjádření MF materiál obsahuje základní témata nově navrhované právní úpravy. Nový zákon by měl nést název „daň z nabytí nemovitosti“ a jeho předpokládaná účinnost je 1. leden 2014.

Rádi bychom Vás tedy informovali o základních tezích, protože nový zákon může v budoucnu ovlivnit některé plánované převody nemovitostí.

Jedním z důvodů pro vydání nového zákona o dani z převodu (nabytí) nemovitostí je transformace daně dědické a daně darovací pod režim daní z příjmů, kdy zahrnutím bezúplatných nabytí majetku a nabytí majetku děděním dojde k doplnění daně z příjmů. Daň z převodu nemovitostí zůstane zachována.

Základem nové právní úpravy je nejen přizpůsobení se právní úpravě daně z převodu nemovitostí ve vyspělých evropských státech, ale především přizpůsobení daně z převodu nemovitostí novým základním principům a změnám v oblasti občanského práva a práva obchodních korporací.

Nový občanský zákoník přináší podstatné změny kromě jiných i v oblasti nemovitostí, na které bude muset nová daň z převodu nemovitostí reagovat. Jde zejména o změny v pojetí nemovité věci oproti dosavadnímu stavu, neboť podle občanského zákoníku jsou nově mezi věci nemovité zahrnuta i některá práva (např. za nemovitou věc se prohlašuje právo stavby).

Jako jednu z nejvýznamnějších změn je možno uvést, že v návaznosti na novou právní úpravu obchodních korporací a v zájmu zabránění daňovým únikům se nově navrhuje zdanění převodů obchodních podílů u obchodních korporací vlastnících nemovitosti daní z převodu nemovitostí. Tato právní úprava je dle vyjádření MF obvyklá v evropských státech.

Shrnutí hlavních cílů a principů návrhu nového zákona:


Nově bude vymezen předmět daně z převodu nemovitostí v návaznosti na nové vymezení nemovitých věcí v občanském zákoníku.

Dojde ke změně v tom, kdo bude poplatníkem daně. Nově poplatníkem daně u smluvních úplatných převodů bude nabyvatel nemovitosti a v důsledku toho bude zrušen institut ručitele za daň.

Dojde k aktualizaci systému osvobození od daně, odstranění překonaných nebo již neaplikovaných osvobození (např. osvobození v souvislosti s převody privatizovaného a restituovaného majetku, aj.).

Budou zakotvena některá nová osvobození (např. osvobození převodů a přechodů vlastnictví k nemovitostem na základě dohody schválené soudem o přenechání předluženého dědictví věřitelům, úplatného vyčlenění nemovitosti z vlastnictví zakladatele do vlastnictví veřejně prospěšného svěřenského fondu, aj.).

Základ daně bude stanoven ve výši ceny sjednané v nejčastějších případech smluvních převodů nemovitostí, např. bytů, nebytových prostorů, rodinných domků, rekreačních chat, rekreačních chalup, garáží, apod.

Omezí se stanovení základu daně ve výši ceny zjištěné pouze na nezbytně nutné případy, kdy základ daně nelze stanovit jinak. Při stanovení základu daně z převodu nemovitostí dojde k postupnému odbourávání znaleckých posudků na cenu zjištěnou podle oceňovacích předpisů.

Dojde ke zjednodušení daňového řízení, výběru daně i snížení administrativní náročnosti.

Budou řešeny další problémy vyplývající z praxe jako např. způsob přepočtu cizí měny na českou měnu, je-li cena nebo náhrada za nemovitost stanovena v cizí měně, vymezení předmětu úpravy zákona ve vztahu k nemovitostem, které se nacházejí v zahraničí atd.

Rubrika: Aktuálně

    Zpět
© WebActive s.r.o.